Statut

S T A T U T
»DRUŠTVA ZA VARSTVO VODA POLICA BISTRINA«


Na ustanovni skupščini Društva za varstvo voda Polica »Bistrina«, ki se je vršila dne 20.12.2002 ob 20.00 uri v prostorih društva, na naslovu Polica 46 v Grosupljem, so ustanovitelji sprejeli naslednje:


PREČIŠČENO BESEDILO STATUTA


l. Splošne določbe

1. člen
Ime društva je: Društvo za varstvo voda Polica »BISTRINA« (v nadaljnjem besedilu: društvo).

Skrajšano ime društva je Društvo BISTRINA.

Društvo je pravna oseba.

2.člen
Sedež društva je v Grosupljem, na naslovu: Polica 46,

3.člen
Društvo BISTRINA je samostojno, prostovoljno, nepridobitno, apolitično interesno združenje fizičnih oseb, ki stalno ali začasno prebivajo na območju vasi Polica in Gradišče, občina Grosuplje in so obenem lastniki stanovanjskih ali počitniških hiš in gospodarskih objektov na tem območju.

4.člen
Društvo ima in uporablja žig. Žig je okrogle oblike premera 30 mm. V zgornji polovici ob robu je zapisano DRUŠTVO ZA VARSTVO VODA. Ob spodnjem robu na sredini je zapisano BISTRINA. Na sredini je zapisano POLICA.

Število posameznih. žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določa upravni odbor društva.

Društvo ima in uporablja svoj znak. Oblika in izgled znaka sta ista kot izgled žiga in na desni strani znaka je izpisano polno ime društva v treh vrsticah.

2. Naloge in cilji, osnovna dejavnost in namen društva

5.člen
Delovanje društva je namenjeno splošnim koristim, je dobronamerno in nepridobitniško.

Osnovni cilji društva so:
-razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda
-upravljarne z vodno infrastrukturo v vasi Polica in Gradišče,
-sklepanje neprofitne upravljalske pogodbe z uporabniki vodne infrastrukture,
-organizacija oskrbe s pitno vodo svojih članov na področju, ki jih lahko pokriva vodovod Polica,
-spremljanje, proučevanje in delovanje na področju zaščite in varnega izkoriščanja voda, preskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami in ostalimi odpadki,
-informiranje in izobraževanje strokovne, znanstvene in ostale javnosti s publikacijami, predavanji, srečanji, svetovanji, z izmenjavo izkušenj in podobnimi aktivnostmi.

6.člen
Društvo se poleg osnovne dejavnosti ukvarja še z naslednjimi dejavnostmi:
-organizacija društvene založniške dejavnosti za lastne potrebe,
-organizacija društvenih srečanj, seminarjev, delavnic in simpozijev,
-organizacija družabnih in športnih društvenih prireditev,
-organizacija društvenih ekskurzij.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem dejavnosti, opredeljene v tem členu, se sme uporabljati le za doseganje ciljev in namenov društva.

7.člen
Delovanje društva temelji na načelu javnosti dela. Ožja javnost je zagotovljena z vabili in zapisniki, z izdajanjem internih obvestil in s tem, da so zapisniki sej organov društva dostopni vsem članom. Društvo obvešča širšo javnost prek obvestil v sredstvih javnega obveščanja in s tiskovnimi konferencami. O svojem delu obvešča javnost in članstvo z obvestili, s prispevki v lokalnem tisku in z drugimi sredstvi javnega obveščanja.

Načelo javnosti se zagotavlja tudi z javnimi sestanki in prireditvami informativnega značaja, ki jih društvo organizira v okviru svoje dejavnosti.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

3. Članstvo v društvu

8.člen
Članstvo v društvu je prostovoljno.

Član društva lahko postane vsak občan, ki izpolnjuje sledeče pogoje:
-starost 18 let,
-se strinja s cilji in načeli društva ter pravili delovanja in podpiše pristopno izjavo,
-vplača pristopnino v višini, ki jo določi skupščina.

O članstvu društva odloča upravni odbor.

9.člen
Vsak član lahko, v kolikor je izpolnil svoje obveznosti do društva, ob koncu društvenega leta izstopi iz društva.

Izjavo o izstopu je treba pismeno predložiti predsedniku društva tri mesece pred zaključkom društvenega leta.

10.člen
V posebej utemeljenih primerih lahko upravni odbor zavrne pristopno izjavo s sklepom. Proti sklepu zavrnitvi je možno v petnajstih dneh vložiti pritožbo na skupščino društva.

Skupščina društva s tričetrtinsko večino prisotnih članov sprejme dokončno odločitev. Skupščina praviloma pred odločanjem posluša člana, o katerem odloča?

11.člen
Pravice članov društva so;
-da volijo in so voljeni v organe društva,
-da so seznanjeni s programom društva ter njegovim denamo-materialnim poslovanjem,
-da uporabljajo sredstva, s katerimi razpolaga društvo,
-da sodelujejo pri delu organov društva.

12.člen
Dolžnosti članov društva so:
-da varuje ugled društva
-da izpolnjujejo dolžnosti, za katere se zavežejo,
-da nudijo solidarnost ostalim članom društva,
-da sodelujejo pri dejavnosti društva in se vključujejo v projekte društva,
-da skrbijo za premoženje društva po načelu dobrega gospodarja,
-da spoštujejo statut in ostale akte društva, ki so jih sprejeli organi društva,
-da poravnajo finančne in materialne obveznosti po sprejetih sklepih organov društva,
-da redno plačujejo članarino, določeno s sklepom skupščine in potrjene na zboru članov.

13.člen
Članstvo v društvu preneha:
-s prostovoljnim izstopom,
-izključitvijo iz društva na podlagi odločbe častnega razsodišča,
-zaradi črtanja iz evidence, če član, kljub opominu ne plača članarine, s sklepom upravnega odbora,
-s prenehanjem. delovanja društva,
-s smrtjo člana.

4. Upravljanje društva

14.člen
Organi društva so:
-skupščina,
-upravni odbor,
-nadzorni. odbor,
-častno razsodišče.

Mandatna doba izvršilnih in nadzornih organov društva je štiri leta.

Upravni in nadzorni odbor izvoli skupščina na zasedanju z večino navzočih članov. Volitve predsednika društva in članov upravnega in nadzornega odbora so javne, razen če se skupščina izreče za tajno glasovanje.


4.1. Skupščina

15.člen
Najvišji organ društva je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani društva. Skupščina voli predsednika in podpredsednika društva, člane upravnega odbora, tajnika, blagajnika ter člane nadzornega odbora in častnega razsodišča.

Skupščina lahko zaseda redno ali izredno. Skupščina zaseda najmanj enkrat na leto. Volilna skupščina se skliče vsake štiri leta.

Redna skupščina je pristojna za izvolitev predsednika in podpredsednika društva, članov upravnega odbora, tajnika, blagajnika ter članov nadzornega odbora in častnega razsodišča.

Redna skupščina sprejme letno poročilo predsednika, poročilo nadzornega odbora in letno poročilo blagajnika. Skupščina določi članarino za tekoče društveno leto.

Izredno zasedanje skupščine skliče upravni odbor, nadzorni odbor, predsednik društva na lastno pobudo ali na zahtevo nadzornega odbora, častnega razsodišča ali najmanj tretjine članov. Predsednik skupščine je dolžan sklicati izredno zasedanje skupščine v roku meseca dni od prejema zahteve za sklic. Če predsednik izrednega zasedanja ne skliče v tem roku, ga
lahko skliče vlagatelj zahteve, ki mora predložiti dnevni red in ustrezno gradivo. Izredna skupščina sklepa le v zadevi, za katero je bila sklicana.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov društva. Če skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 20% članov.

Glasovanje je javno, razen če skupščina ne določi drugače.

Datum, kraj in predlagani dnevni red zasedanja skupščine morajo biti javno objavljeni vsaj 8 (osem) dni pred zasedanjem le-te.

O zasedanju skupščine morajo biti člani društva pisno obveščeni. Sklicatelj skupščine je dolžan članom društva pred zasedanjem skupščine posredovati dnevni red in gradivo vsaj 8 (osem) dni pred zasedanjem le-te.

16. člen
Skupščina sprejema sklepe o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na življenje in razvoj društva, v kolikor v statutu ni izrecno določena pristojnost drugega organa. Predvsem je skupščina pristojna za reševanje pritožb zoper sklepe upravnega odbora, sprejem sprememb in dopolnitev statuta, sprejem programov dela, potrjuje zaključni račun, sprejema finančni načrt, sklepa o prenehanju itn.

17.člen
Sklicatelj skupščine odpre in vodi skupščino do izvolitve predsednika skupščine, zapisnikarja in overovatelja.

4.2. Upravni odbor

18. člen
Upravni odbor opravlja organizacijska, strokovna in administrativna dela ter vodi delo društva po delovnem in finančnem načrtu, ki ga sprejme skupščina.

19. člen
Upravni odbor je izvršni organ društva. Sestavljajo ga: predsednik društva, podpredsednik društva, tajnik, blagajnik in sedem članov društva.

Mandat predsednika društva je štiri leta in je lahko zaporedoma ponovno izvoljen. Enako velja za ostale funkcije.

Za svoje delo je Upravni odbor odgovoren skupščini. Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva, v njegovi odsotnosti podpredsednik društva, v odsotnosti obeh sekretar.

Funkcije praviloma nastopijo po končanem zasedanju skupščine in jo opravljajo do konca mandatne dobe ali do izvolitve novega upravnega odbora. V primeru predčasne razrešitve članov upravnega odbora se na zasedanju skupščine na kateri je bil upravni odbor predčasno razrešen, izvoli tudi nov upravni odbor, ki nastopi s svojo funkcijo takoj po izvolitvi.

20. člen
Upravni odbor vodi tekoče posle društva, v kolikor niso v pristojnosti skupščine.

Upravni odbor ima pravico in dolžnost upravljati s premoženjem društva na podlagi sprejetih delovnih in finančnih letnih planov in drugih sklepov skupščine.

Delovni in finančni plan sprejmejo člani društva na redni skupščini na predlog predsednika upravnega odbora.

Predsednik in člani upravnega odbora so dolžni poslovati v skladu s pozitivno finančno zakonodajo ter po načelu dobrega gospodarja, zato so za svoje delo odgovorni članom društva in organom oblasti.

Upravni odbor ima tudi pravico in dolžnost zastopati interese društva pred drugimi skupnostmi ali oblastnimi organi. Upravni odbor mora tudi najmanj 1x letno poročati o svojem delu članom društva na skupščini kot tudi predlagati finančno poročilo o posebnih delovnih akcijah in družbenih prireditvah.

Upravni odbor ima pravico in dolžnost organizirati evidenco finančne in materialne obveznosti posameznih članov, kot tudi prispevke v materialu, opremi ali živemu delu ob posameznih pomembnejših delovnih akcijah.

Pismena obvestila društva podpisuje predsednik, podpredsednik ali sekretar. Upravni odbor lahko imenuje posebne komisije in nanje prenaša svoja pooblastila v posameznih zadevah.

21. člen
Predsednik vodi seje upravnega odbora. V odsotnosti ga nadomešča podpredsednik, če tudi tega ni pa sekretar. Predsednikov glas je odločilen, v kolikor ne pride do večine. Blagajnik je odgovoren za računovodstvo in blagajno., prevzema članarino in plačuje račune, ki jih odobri predsednik. Sekretar sestavlja zapisnike, pošilja vabila, vodi korespondenco, vodi evidenco udeležbe na zborih in skupščinah in odgovarja za arhiv društva.

22. člen
Predsednik društvo predstavlja in zastopa društvo pred državnimi organi in tretjimi osebami ter odgovarja za zakonitost dela društva. Predsednik kot zastopnik društva lahko za zastopanje v posamični zadevi imenuje tudi druge člane upravnega odbora.

Za svoje področje je odgovoren skupščini.

23. člen
Podpredsednik nadomešča predsednika društva. Pomaga predsedniku pri upravljanju vseh nalog.

Za svoje delovanje je odgovoren upravnemu odboru in skupščini.

Predsednik društva je pooblaščen skleniti neprofitno pogodbo o upravljanju z vodno infrastrukturo v privatnem lastništvu vodovoda Polica.

24. člen
Tajnik piše zapisnik na sejah upravnega odbora. Prav tako vodi dopisovanje in arhiv društva ter je odgovoren za obveščanje članov organov o sejah in sestankih.

Tajnik društva nadzira aktivnosti društva glede pridobivanja novih članov in integracije novih članov ter ureja odnose med člani društva.

Za svoje delovanje je odgovoren upravnemu odboru.

4.3. Nadzorni odbor

25. člen
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih imenuje skupščina. Mandat članov nadzornega odbora je štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

Nadzorni odbor na redni skupščini predloži pismena poročila o finančnem poslovanju v preteklem društvenem letu, nadzoruje finančno poslovanje ter nadzoruje delo društva. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

4.4. Častno razsodišče

26. člen
Častno razsodišče voli skupščina in je pristojno za presojo sporov med člani, odločanje o kršenju statuta in neizvrševanju sklepov skupščine Častno razsodišča sprejme poslovnik, ki ureja poslovanje častnega razsodišča.

Mandat članov častnega razsodišča traja štiri leta.

Vsi člani društva so dolžni upoštevati sprejete sklepe. Pritožbe zoper sklepe častnega razsodišča rešuje skupščina.

5. Finančne zadeve

27. člen
Društvo ima svoj transakcijski račun. Blagajnik vodi blagajniško knjigo in je odgovoren za zakonitost finančnega poslovanja društva. Finančne listine podpisujeta dve osebi, in sicer predsednik in blagajnik društva ali podpredsednik in blagajnik društva.

Finančno materialno poslovanje društva je javno.
Dohodki društva so:
-pristopnina,
-članarina,
-prispevki donatorjev,
-drugi dohodki,
-sredstva pridobljena z izvajanjem nalog društva in osnovne dejavnosti društva,
-drugi viri.

Vsak član društva plačuje letno članarino, ki jo na začetku leta določi skupščina. Skupščina določi tudi višino pristopnine za nove člane. Dohodke lahko društvo porabi zgolj za izvajanje nalog društva.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta. Blagajnik vodi finančno poslovanje društva v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi za društva. Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o materialnemu poslovanju društva skupščini.

Vsak član ima vpogled v finančno in materialno poslovanje ter sredstva društva.

Nadzor nad finančnim poslovanjem ima nadzorni odbor društva, ki o tem poroča skupščini.

Letno poročilo o poslovanju mora društvo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta skladno s predpisi o računovodstvu.

6. Premoženje društva

28. člen
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in finančna sredstva, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo.

S premoženjem društva upravlja kot dober gospodar upravni odbor društva

7. Prenehanje društva

29. člen
Društvo lahko v skladu z drugim odstavkom 28. člena in 28.a člena ter po 29. členu Zakona o društvih preneha:
-po volji svojih članov
-s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu,
-po zakonu samem.

30. člen
Po volji članov preneha delovanje društva na osnovi sklepa o prenehanju, ki ga sprejme skupščina društva za dvotretjinsko večino vseh članov društva.

O sklepu skupščine društva mora njegov zastopnik v 30 dneh pisno obvestiti upravni organ, kjer je društvo registrirano.

31. člen
Sredstva in premoženje, ki ostane po prenehanju društva in po poravnavi vseh obveznosti, se prenesejo na pravnega naslednika društva ali na drugo, po dejavnosti sorodno društvo.

8. Prehodne in končne določbe

32. člen.
Delovanje društva poleg statuta urejajo tudi pravilniki, ki morajo biti v skladu stem statutom društva. Pravilnike pripravi upravni odbor, sprejme pa jih skupščina društva,

33. člen
Ta statut začne veljati in se uporablja, ko ga potrdi pristojna Upravna enota v skladu z 18. členom Zakona o društvih.

Predsednik Društva Bistrina: